-> kampanokrousia: του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ.Ιερεμία Πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος, ἀδελφοί μου χριστιανοί

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ.Ιερεμία Πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος, ἀδελφοί μου χριστιανοί

1. Πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἰδού τώρα βρισκόμαστε σέ νέο χρόνο, τό 2018. Τί νά ποῦμε; Μεγαλώσαμε ἤ μικρύναμε; Σχετικά μέ τά προηγού- μενα χρόνια μεγαλώσαμε ἕνα χρόνο, ἀλλά σχετικά μέ τά χρόνια πού θά ζήσουμε ἀφαι- ρέθηκε ἕνας χρόνος καί μικρύναμε. Καλύτερα ὅμως μέ τήν νέα χρονιά εἶναι νά λέμε διαφορετικά τό ἐρώτημα: Εἴμαστε καλύτεροι τώρα ἤ εἴμαστε οἱ ἴδιοι ὅπως πέρυσι καί χειρότεροι; Γιατί ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ζοῦμε, ἀδελφοί, εἶναι νά γινόμαστε ὅλο καί καλύτεροι, νά φτιάνουμε ὡραιότερη τήν ψυχή μας μέ τίς ἀρετές, ὥστε νά ἔχουμε θέση στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γιατί σάν
χριστιανοί πρέπει νά πιστεύουμε ὅτι τό «τα- ξίδι» μας σ᾽ αὐτή τήν γῆ ἔχει σκοπό τόν οὐρανό. Τήν οὐράνιο Βασιλεία. 2. Κατά πρῶτον, χριστιανοί μου, ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό γιατί μᾶς ἀξίωσε νά περάσουμε τό προηγούμενο ἔτος καί νά ζήσουμε γιά νά ὑποδεχ- θοῦμε τό νέο. Γιατί ἄλλοι ἄνθρωποι, καί γνωστοί μας ἀκόμη, πού πέρυσι ἦταν μαζί μας, ἐφέτος δέν εἶναι. Ἔφυγαν, πέθαναν, πῆγαν στήν ἄλλη ζωή καί ἐμεῖς ζοῦμε τώρα μέ τήν γλυκειά τους ἀνάμνηση καί τόν πόνο τοῦ χωρισμοῦ ἀπ᾽ αὐτούς. Σήμερα, λοι- πόν, τήν πολύ μεγάλη αὐτή ἡμέρα, πού θυμούμαστε καί τά προσφιλῆ ἀγαπημένα μας πρόσωπα, ἀναπέμπουμε καί γι᾽ αὐτά προσευχή στόν καλό Θεό μας. Λέγουμε νά ἀνα- παύσει ὁ Χριστός τίς ψυχές τους σέ τόπο πού δέν ὑπάρχει «οὔτε πόνος, οὔτε λύπη οὔτε στεναγμός». Γιατί ἐδῶ ἐμεῖς κάτω στήν γῆ ἔχουμε καί πόνο καί λύπη καί στε- ναγμό. 3. Ἄς εὐχηθοῦμε τέλος καί γιά μᾶς τό νέο ἔτος 2018 νά ἔχουμε λιγότερη λύπη καί λιγότερο στεναγμό. Ἀλλά, θά ρωτήσετε: Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται αὐτό; Χριστιανοί μου, ναί! Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται. Γιατί ἀνάλογα μέ τήν ψυχική ἀντοχή πού ἔχει ὁ καθένας, ἀνάλογα, δηλαδή, μέ τήν πίστη του, ἀντιμετωπίζει καί αὐτά πού τοῦ συμβαίνουν. Τό μαρτυροῦν αὐτό τά γεγονότα: Ὅποιος κρατιέται ἀπό τόν Θεό καί προσεύχεται στήν Παναγιά παίρνει δύναμη καί κουράγιο ἀπό τήν θεία Χάρη, φωτίζεται νά βρίσκει τρόπους γιά νά ξεπερνάει τίς δυσκολίες του. Τήν νέα αὐτή χρονιά, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά μιά καλύτερη καί μέ νόημα ζωή πρέπει ὁ καθένας μας νά τό βάλει ἀπόφαση γιά τόν ἑαυτό του νά πλησιάσει καί νά γνωρίσει πιό πολύ τόν Θεό. Ἀρχῖστε, ἀγαπητοί μου, νά διαβάζετε τό Ἅγιο καί Ἱερό Εὐαγγέλιο. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στόν κόσμο γιά νά κηρύξει τόν ἅγιό Του λόγο, πού εἶναι γραμ- μένος στό Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἄν ὅμως δέν διαβάζουμε τό Εὐαγγέλιο, τότε τί Χριστού- γεννα ἑορτάσαμε; Ἄς τό καταλάβουμε ὅτι μόνο μέ τό Εὐαγγέλιο γίνεται ὄμορφη καί τέλεια ἡ κοινωνία μας. Ἄς ἀρχίσουμε, λοιπόν, νά τό διαβάζουμε, μαζί καί τούς βίους τῶν ἁγίων μας. Τήν νέα χρονιά βάλτε ἀρχή νά πηγαίνετε κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλη- σία. Πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε τά κρίματά σας. Ἀρχίστε νά νηστεύετε τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές καί τίς Τεσσαρακοστές. Γευθεῖτε τήν γλύκα τῆς προσευχῆς καί μήν ἀρκεῖστε σέ ἕνα σταυρό μόνο. Ἄς τό προσπαθήσουμε ὅλοι μας, ἀδελφοί, καί ἐγώ μαζί σας, γιά νά γίνουμε σωστοί καί συνειδητοί χριστιανοί. Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, τό ἔτος 2018 νά γίνει σωτήριο ἔτος, πού σημαίνει νά γνω- ρίσουμε τόν Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά δεχοῦμε τά δῶρα πού μᾶς ἔφερε. Χρόνια σας πολλά.

 Μέ πολλές εὐχές, 
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ.Ἰερεμίας