-> kampanokrousia: της Λαμπρινής Τάση :25 Μαρτίου ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Μετάφραση / Translation

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

της Λαμπρινής Τάση :25 Μαρτίου ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Σχετική εικόνα(Ήγγειλεν Υιόν Άγγελος τή Παρθένω, Πατρός μεγίστης Άγγελος βουλής μέγαν.)
Ο κόσμος τήν εποχή εκείνη υπέφερε αφόρητα.Πόνος, θλίψεις,ταραχή, αγωνία, αμαρτία, διαφθορά, αδικία και μίσος κυριαρχούσαν επάνω στή γή.
Υπέφεραν οι δούλοι, οι σκλάβοι (και ήσαν πολλοί). Πεινούσαν οι φτωχοί και δυστυχούσαν οι άρρωστοι.
Αλοίμονο στον κόσμο!
Σκοτάδι πυκνό εσκέπαζε την γή και φώς
θεϊκό δεν έφεγγε πουθενά.
Η αμαρτία και η ειδωλολατρία βασιλεύανε παντού, και ο σατανάς ήταν ο κοσμοκράτορας (ο άρχων του κόσμου τούτου).
Παντού σκληρότης και απάνθρωπο μίσος.Η ανθρωπότης απ'άκρου εις άκρον εστέναζε και ζητούσε Λυτρωτή.
Τόν επερίμενε να έλθει, για να τήν σώσει και να την βγάλει από την άγνοια και τή δυστυχία.
Χιλιάδες χρόνια είχανε περάσει από τότε, πού ο Θεός είχε διώξει τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο, για το θανατηφόρο αμάρτημά τους.Τότε είχε ακουστεί και η Φωνή Του να προλέγει, ότι ο απόγονος της γυναικός θά συνέτριβε τό κεφάλι του καταραμένου φιδιού,τού σατανά δηλαδή, τό οποίον ηπάτησε την Εύα:(Και έχθραν θήσω ανά μέσον σου (δηλαδή του όφεως, τού διαβόλου) και ανά μέσον της γυναικός, και ανά μέσον του σπέρματος σου, και ανά μέσον του σπέρματος αυτής' Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και σύ τηρήσεις αυτού πτέρναν).
Πράγματι ο Θεός προανήγγειλε, ότι ο Σωτήρ του Κόσμου θά εγεννάτο εκ γυναικός και εννοεί τήν Παρθένον Μαρία,η Οποία εγέννησε εκ Πνεύματος Αγίου και όχι κατά φυσικόν τρόπο γεννήσεως.Δηλαδή η Παρθένος (έτεκεν ασπόρος) και έμεινε πάντοτε Αγνή,άνευ ανδρός,Αειπάρθενος.Ο δε Υιός Της εκτύπωσε τόν σατανά κατακέφαλα, διά του Σταυρικού Του θανάτου.
Ο σατανάς Τόν εσταύρωσε διά τών οργάνων του.Αλλά αυτό ήταν σάν ένα απλό κτυπήμα στήν πτέρνα Του, όπως προείπε ο Θεός.
Οκτακόσια επίσης χρόνια , πρώτου γεννηθεί η Παναγία,ο Προφήτης Ησαϊας προφήτεψε για τόν ερχομό του Σωτήρος και Λυτρωτού.Καταπληκτική είναι η προφητεία του.Προλέγει, ότι θά γεννηθεί εκ Παρθένου,πού δεν γνώρισε άνδρα.Αυτή την σημασία έχει η Εβραϊκή λέξη που μεταχειρίστηκε για την Παρθένο.(Ιδού η Παρθένος έξει εν γαστρί και τέξεται Υιόν και καλεσουσι τό όνομα αυτού Εμμανουήλ ό εστί μεθερμηνευομενον μεθ ημών ο Θεός).
Τά χρόνια όμως κυλούσαν και η αγωνία του κόσμου μεγάλωνε.Η ανθρωπότητα διψούσε για αγάπη, για καλωσυνη και ειρήνη.
Όμως και Ο φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, που πάντοτε φροντίζει για τό γένος των ανθρώπων σαν φιλόστοργος Πατέρας, βλέποντας τό πλάσμα τών χειρών Του να κατατυραννείτε από τον διάβολο και να κατασύρεται στά πάθη της ατιμίας και να είναι υποδουλωμένο στην ειδωλολατρία, θέλησε ν αποστείλει τόν μονογενή Υιόν Του, τόν Κύριον μας Ιησού Χριστό, για να τό λυτρώσει από τά χέρια του διαβόλου.Και επειδή θέλησε να μή γνωρίζει κανείς τό μυστήριο τούτο,όχι μόνο ο Σατανάς αλλ ούτε και οι ουράνιες Δυνάμεις,γι αυτό το εμπιστεύθηκε σε έναν Αρχάγγελο, στον ενδοξότατο Γαβριήλ.Εδώ άς εξηγήσουμε ότι σύμφωνα με τόν θεοφόρο Μάξιμο τον Ομολογητή οι Άγγελοι γνώριζαν μέν τά περί της ενανθρωπήσεως του Κυρίου πρός σωτηρίαν των ανθρώπων, αλλά δεν τούς ήτο δυνατόν να γνωρίζουν από πριν τόν τρόπο τής συλλήψεως, και πώς ήτο δυνατόν, ενώ ήτο όλος εν τώ Πατρί και όλος παντού και τά πάντα πληρών, συγχρόνως να είναι και όλος στην κοιλία της Παρθένου.
Ο Θεός προοικονόμησε να γεννηθεί η αγία Παρθένος Μαρία και νά φυλαχτή καθαρή,γιά να είναι άξια αυτού του μεγάλου μυστηρίου και παγκοσμίου καλού.
Ήλθε λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην πόλη Ναζαρέτ και φέρνει το μεγάλο άγγελμα του ερχομού, τής γεννήσεως του Κυρίου ήλθε ξαφνικά.Δεν ακολούθησε τήν ιεραρχία της κοσμικής εξουσίας.Τό Ουρανόσταλτο άγγελμα δεν πήγε σέ παλάτια, αρχοντικά κι ανάκτορα.Δέν ανακοινώθηκε σέ βασιλείς, άρχοντες και μεγιστάνες.Δέν τό ανήγγειλαν κανονιοβολισμοί.
Άγγελος εξ Ουρανού φέρει το μήνυμα (πρός Παρθένον αγνήν).
Είναι ο ταχυδρόμος του συγκλονιστικωτέρου νέου.Αθόρυβος και αθέατος κατεβαίνει στή γή.Αποστέλλεται υπό τού Θεού και κατ ευθείαν πηγαίνει προς την Παρθένον Μαρίαν στην Ναζαρέτ και τής αναγγέλλει το πιο χαρμόσυνο μήνυμα πού ακούστηκε ποτέ στή Γή.
Μπήκε στο σπιτάκι της και τήν χαιρέτησε με τούτα τα λόγια :
ΧΑΊΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΈΝΗ ,ο Κύριος μετά Σού, Ευλογημένη σύ εν γυναιξί.Βλέπει η Αγία τόν Άγγελο του Ουρανού και απορεί.Καί όχι μόνο απορεί , αλλά θορυβείται και ταράζεται.Πάνω στό φώς και στήν λάμψη τ Ουρανού, δεν θαμπώνεται ο νούςτης, αλλά ( διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος;) Από πού προέρχεται ο χαιρετισμός αυτός;
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την βγάζει από τήν αμηχανία, λέγοντάς της:
(Μή φοβού ,Μαριάμ,εύρες γάρ χάριν παρά τώ Θεώ).Μή φοβάσαι,της λέγει, διότι βρήκες χάρη κοντά στο Θεό, για τίς αρετές σου.
--Ιδού! Θά συλλάβεις είς την κοιλίαν σου και θα γεννήσεις Υίόν και θά καλέσης τό Όνομα Του Ιησούν.Αυτός θά είναι μέγας και θά κληθεί Υιός Υψίστου και θα τού δώσει ό Θεός τον θρόνο του Δαβίδ.Και θά βασιλεύσει επί τόν οίκον Ιακώβ είς τούς αιώνας.(Και τής Βασιλείας αυτού ούκ έσται τέλος).
Η Πάναγνος Κόρη όμως, με την σιγουριά και τήν συναίσθηση ώς άσπιλης νέας, ρωτάει τόν Άγγελο :
(Πώς έσται μοι τούτο,επεί άνδρα ού γινώσκω).Πώς θά συμβεί αυτό, αφού δεν είμαι παντρεμένη;
Και ο Αρχάγγελος της λύνει τήν απορία, λέγοντας, ότι αυτό δεν θα γίνει φυσικώς, όπως συμβαίνει στους ανθρώπους.Αλλά θά γίνει υπερφυσικώς,μέ τήν ενέργεια τού Αγίου Πνεύματος, διότι θά τήν επισκιάσει η δύναμης του Υψίστου και Παντοδύναμου Θεού.(Πνεύμα Άγιον επελεήσεται επί σέ και δύναμης Υψίστου επισκιάσει σοι), τής είπε.
Αυτό το βρέφος,πού θά γεννηθεί από σένα θά είναι Άγιον και θά ονομασθεί Υιός τού Θεού.Γιά να πεισθείς μάλιστα σου λέγω, ότι και η συγγενής σου ή Ελισάβετ, καίτοι είναι γραία, εν τούτοις συνέλαβε υιόν και τώρα είναι στόν έκτον μήνα, διότι (ούκ αδυνατήσει παρά τώ θεώ πάν ρήμα).
Τότε η Παρθένος γεμάτη συγκίνηση και με πλήρη συναίσθηση της μεγάλης αποστολής,τού μεγάλου ρόλου και τής υψίστης τιμής, που τήν αξιώνει Ο Θεός, λέγει ταπεινά:
(Ίδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρήμα σου).
Εγώ λέει , είμαι η δούλη του Κυρίου και επομένως άς γίνει, όπως θέλει Ο Θεός. Είμαι έτοιμη να υπηρετήσω τό θείο Του σχέδιο.Και ευθύς μ αυτόν τό λόγο συνέλαβε κατά τρόπον υπερφυσικό στήν άχραντη(αμίαντη) κοιλιά της τόν Υιόν και Λόγον τού Θεού,Τήν ενυπόστατο σοφία και δύναμη Αυτού, μέ τήν επικίαση αυτού του ίδιου Λόγου του Θεού και μέ τήν επέλευση του Αγίου Πνεύματος.
Πόση ταπείνωση και πόση απλότητα είχε η Παρθένος Μαρία!
Πίστευε ολόψυχα στήν θεία Βουλή.Η Πίστης της είναι ζωντανή, δυνατή και τέλεια.
Μέ τήν πίστη της, την αγνότητά της και τήν ταπεινοφροσύνη σφραγίζεται το μεγαλύτερο μήνυμα των αιώνων,το μήνυμα του ερχομού του Κυρίου στην γή, για την σωτηρία του κόσμου.
Κι ύστερα απ' αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός ο άγγελος έφυγε και πάλιν αθέατος και αθόρυβος.
Στήν γή δεν μαθεύτηκε και δεν ακούστηκε τίποτε. Τό χαρμόσυνο μήνυμα,ο Ευαγγελισμός, έμεινε μυστικός.Ήτανε το μεγαλύτερο και σωτήριο μυστικό,πού αξιώθηκε να μάθει μόνο μία Αγία και Αγνή νέα, η Παρθένος Μαρία.
Είναι αλήθεια θαυμαστόν! Στήν πόλη της Ναζαρέτ σ'ένα τόπο δυσφημισμένο, γεμάτο από την ηθική αθλιότητα, σ'ένα μέρος αμαρτωλό και διεφθαρμένο, βρήκε ο αγγελιοφόρος των Ουρανών Γαβριήλ, την αμόλυντη Παρθένα,πού δεν μπόρεσε να μολύνει ημαμαρτία.............
Πόση αξία έχει η αγνότης!
Από τότε λοιπόν τελέσθηκαν κατ οικονομίαν όλα τα μυστήρια του Θεού για τή σωτηρία και απολύτρωση του ανθρώπου.
Απολυτίκιον. Ήχος δ'
Σήμερον τής σωτηρίας ημών τό κεφάλαιον,καί τού απ'αιώνος μυστηρίου η φανερωσις' ο Υιός τού Θεού,υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ τήν χάριν ευαγγελίζεται.Διό και ημείς σύν αυτώ ,τη Θεοτόκο βοήσωμεν 'Χαίρε Κεχαριτωμένη,ο Κύριος μετά σού.

Γράφει η κ. Λαμπρινή Τάση

σσ Το παρόν κείμενο αποτελεί την κύρια Πηγή .